Opis in cilji

Opis projekta

Projekt KNOW US bo prispeval k dvigu konkurenčnosti MSP v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območja Italija-Slovenija s podporo snovanju novih znanj, metod in tehnik za spodbujanje podjetniške inovativnosti v luči trajnostnega razvoja podjetij in družbe kot celote. Slednje bo doseženo s sinergičnim povezovanjem predstavnikov gospodarskih združenj, znanstvenih, raziskovalnih in tehnoloških parkov, univerz ter lokalne in širše družbeno politične skupnosti. V ta namen se bodo razvile in izvedle naslednje temeljne aktivnosti:


- razvoj in testiranje učinkovitih metod in skladnih politik za podporo razvoju strateško-kognitivnih map v podjetjih, ki predstavljajo »idealne tipe« podjetij v  proučevanih sektorjih;


- razvoj in izvedba čezmejne šole podjetniške inovativnosti, ki bo zagotavljala aplikacijo razvitih metod in tehnik tudi po zaključku projekta.


Cilji projekta

Projekt KNOW US je namenjen razvijanju orodij za povečanje konkurenčnosti MSP z vidika trajnostnega razvoja v strateško pomembnih gospodarskih sektorjih čezmejnega območja Italija-Slovenija. Njegov splošni cilj je podpora soustvarjanju znanja, ki je rezultat sinergijskega povezovanja konkurenčnih aktivnosti centrov znanja (poslovna združenja, centri za inovacije, univerze) s podjetji in povezovanja samih podjetij iz različnih sektorjev medseboj v nacionalnem in čezmejnem kontekstu. Vse to z namenom spodbujanja inovacij v luči doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

 

Glavni cilji:

- Razvoj in testiranje inovativnih metod, orodij in postopkov za identifikacijo znanja v MSP, njihovo upravljanje in usklajevanje s strateškimi razvojnimi potrebami podjetja. Prav tako se želi  povečati konkurenčno sposobnost MSP s povezovanjem z drugimi akterji znotraj istega nacionalnega okvirja ali izven tega in z raziskovalnimi ustanovami oziroma univerzami.

 

- Identifikacija in opis števila strateško-kognitvnih skupin podjetij, ki izvajajo sorodno podjetniško strategijo. Analiza vzdržnosti te strategije z vidika trajnostnega razvoja in snovanja politik.

 

- Analiza skladnosti strategije posameznega podjetja s strategijo strateške skupine v katero sodi oz. v kateri se le-ta identificira. Skladno z rezultati analize opredelitev potrebnih aktivnosti za izboljšanje konkurenčnosti predvsem pa sposobnosti za povezovanje (mreženje) z drugimi MSP in centri znanja.  

 

- Razvoj in testiranje metodologij, orodij in postopkov za izdelavo strateško-kognitivnih map posameznih podjetij, sektorjev in območij, ki podpirajo procese sodelovanja tako znotraj države kot na mednarodni ravni ter razvoj skupnih inovativnih projektov.

 

- Razvoj metodologije za spremljanje in presojanje intelektualnega kapitala podjetij skladno z mednarodno sprejetimi smernicami na tem področju.

 

- Razvoj čezmejne šole podjetniške inovativnosti, ki bo zagotavljala nadaljevanje skupnih aktivnosti po zaključku projekta KNOW US in prenos rezultatov v prakso.   

 

- Razvoj skupnih projektov strateških in tehnoloških inovacij tako proizvodov kot procesov s spodbujanjem prenosa znanja med akterji z obeh strani meje prek strateškega soočenja različnih pogledov v vidu trajnostnega razvoja.

 

- Določitev politik za podporo inovacijskih procesov s ciljem trajnostnega razvoja s strani predstavnikov lokalne oblasti.

 

- Povezovanje v mrežo vključno z uporabo spletnih orodij: univerz, tehnoloških centrov, poslovnih združenj in podjetij, ki želijo ustvariti čezmejne oziroma medteritorialne grozde s ciljem spodbujanja prenosa znanja med različnimi nosilci znanja.Projekt KNOW US/Soustvarjanje konkurenčnega znanja med Univerzami in MSP sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Za vsebino spletne strani je odgovorna izključno Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. Vsebina spletne strani ne odraža nujno stališča Evropske unije.

© Know us
Website design: PLAN e d.o.o.